Piše: Sanja Jolić

Dana 01.09.2019. godine stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku (NN 70/2019) temeljem kojega su sve pravne osobe dužne podnijeti Trgovačkom sudu zahtjev za upis barem jedne adrese elektroničke pošte. Krajnji rok za podnošenje zahtjeva je godina dana od dana stupanja na snagu Zakona, odnosno do 01.09.2020. godine.

Zahtjev za upis adrese elektroničke pošte podnosi se na propisanom obrascu koji je potrebno elektronski ispuniti te ga potpisanog od strane zastupnika ovlaštenog za zastupanje dostaviti sudskom registru nadležnog trgovačkog suda osobno ili putem pošte. Adresa Trgovačkog suda u Pazinu je: Dršćevka 1, 52000 Pazin.

Za podnošenje zahtjeva i upis adrese elektroničke pošte u sudski registar ne plaća se naknada.

Obrazac možete preuzeti ovdje.

Upis adrese elektroničke pošte u sudski registar