Za udruge čije se vođenje poslovnih knjiga temelji na jednostavnom knjigovodstvu vodimo:

  • knjigu primitaka i izdataka
  • popis dugotrajne imovine
  • knjigu blagajne

Za udruge koje imaju zaposlene radnike radimo obračun plaće, svih troškova vezanih uz prijevoz, terenski dodatak, dnevnice i sl. te obračun autorskih ugovora, ugovora o djelu za vanjske suradnike i vođenje evidencija vezanih uz obradu primanja. Ispisujemo naloge za plaćanje poreza i doprinosa, netto naknada te izrađujemo i vodimo propisane izvještaje i evidencije u vezi ovih naknada. Ispisujemo naloge i za sve ostale obveze i uplate članarina, a možemo ugovoriti i plaćanje svih ili dijela Vaših obveza putem Internet bankarstva.

U propisanim rokovima izrađujemo i Poreznoj upravi dostavljamo JOPPD obrasce za doprinose, plaće i neoporezive naknade.

Na kraju godine izrađujemo i u propisanom roku FINA-i predajemo Godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima. (G-PR-IZ-NPF)