Poduzetnici su dužni voditi poslovne knjige po načelu sustava dvojnog knjigovodstva. Pridržavajući se svih odredbi Zakona o računovodstvu za poduzeća (d.o.o. i j.d.o.o.) izrađujemo računovodstvene politike i kontni plan, a od poslovnih knjiga vodimo:

 • financijsko knjigovodstvo: dnevnik i glavnu knjigu
 • knjige ulaznih i izlaznih računa
 • analitičke evidencije i druge pomoćne knjige:
  • dugotrajnu imovinu (osnovna sredstva) s obračunom amortizacije
  • materijalno i robno knjigovodstvo
  • saldakonti kupaca i dobavljača
  • blagajnu
  • ostale evidencije prema specifičnim potrebama svakog klijenta

Sve što je potrebno za zasnivanje radnih odnosa možete prepustiti nama, a vršimo i obračun plaće, svih troškova vezanih uz prijevoz, terenski dodatak, dnevnice i sl. te obračun autorskih ugovora, ugovora o djelu za vanjske suradnike i vođenje evidencija vezanih uz obradu primanja. Ispisujemo naloge za plaćanje poreza, doprinosa, neto plaća i ostalih naknada te izrađujemo i vodimo propisane izvještaje i evidencije u vezi ovih naknada. S nama možete ugovoriti i plaćanje svih ili dijela Vaših obveza putem Internet bankarstva.

Koristimo aplikacije e-Mirovinsko, e-Zdravstveno i e-Porezna putem kojih sve potrebne obračune i evidencije dostavljamo svim nadležnim institucijama u propisanim rokovima.

Za svaku poslovnu godinu izrađujemo i svim svojim klijentima prezentiramo temeljne financijske izvještaje – bilancu, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, bilješke uz financijske izvještaje. Sastavljamo i Poreznoj upravi predajemo Prijavu poreza na dobit sa svim potrebnim prilozima te sastavljamo i predajemo obrazac DI (popis i obračun amortizacije dugotrajne imovine), obrazac OKFŠ (obračun naknade za općekorisne funkcije šuma), a ovisno o djelatnosti kojom se bavite i obrazac TZ (obračun članarine Turističkoj zajednici).