Knjigovodstvo obrtnika i djelatnosti samostalnih zanimanja obveznika poreza na dohodak temelji se na moderniziranoj varijanti jednostavnog knjigovodstva.

Ako ste obrtnik ili se bavite samostalnim zanimanjem za Vas ćemo voditi:

  • knjigu primitaka i izdataka
  • knjigu prometa
  • evidenciju o tražbinama i obvezama
  • popis dugotrajne imovine

Za obrtnike i samostalna zanimanja koji su u sustavu PDV-a vodimo i knjige ulaznih i izlaznih računa, temeljem kojih se obračunava obveza plaćanja PDV-a.

Obrtnicima i djelatnicima samostalnih zanimanja koji imaju zaposlene radnike popunjavamo i, putem aplikacija e-Mirovinsko i e-Zdravstveno, nadležnim institucijama dostavljamo sve potrebno vezano za prijave i odjave radnika. Vršimo i obračune plaća, troškova vezanih uz prijevoz, terenski dodatak, dnevnice i sl. te obračun autorskih ugovora, ugovora o djelu za vanjske suradnike i vođenje evidencija vezanih uz obradu primanja. Ispisujemo naloge za plaćanje poreza i doprinosa, neto naknada te izrađujemo i vodimo propisane izvještaje i evidencije u vezi ovih naknada. S nama možete ugovoriti i plaćanje svih ili dijela Vaših obveza putem Internet bankarstva.

U propisanim rokovima izrađujemo i Poreznoj upravi putem aplikacije e-Porezna dostavljamo JOPPD obrasce za doprinose, plaće i neoporezive naknade.

Za sve nove obrtnike i djelatnosti samostalnih zanimanja odradit ćemo prijavu u obvezna osiguranja i Registar poreznih obveznika u roku od 8 dana od dana početka obavljanja djelatnosti te ugovoriti punomoć za korištenje aplikacije e-Porezna.

Na kraju godine sastavljamo i za Vas predajemo godišnju Poreznu prijavu poreza na dohodak, obrazac DI (popis i obračun amortizacije dugotrajne imovine), obrazac OKFŠ (obračun naknade za općekorisne funkcije šuma), a ako ste obveznik plaćanja članarine turističkoj zajednici i komorskog doprinosa sastavljamo i predajemo obrasce TZ (obračun članarine Turističkoj zajednici) i KD (obračun komorskog doprinosa).

Za obrtnike obveznike poreza na dobit vodimo dvojno knjigovodstvo sukladno Zakonu o računovodstvu i Zakonu o porezu na dobit.