“U Sabor je upućen novi Zakon o šumama koji će stupiti na snagu osmoga dana od dana objave u Narodnim novinama, osim članaka 65., 66. i 67. Zakona koji stupaju na snagu dana 1. siječnja 2019. godine.

Prema novom Zakonu o šumama od 1. siječnja 2019. godine poduzetnici s godišnjim prihodom (primitkom) manjim od 3.000.000,00 kn više neće biti obveznici obračuna i plaćanja naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma.

Člankom 65. novog Zakona o šumama utvrđena je obveza plaćanja naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma svim pravnim i fizičkim osobama koje su obveznici poreza na dobit te fizičkim osobama koje su obveznici poreza na dohodak, a u RH obavljaju registriranu djelatnost i ostvaruju ukupni godišnji prihod i primitak veći od 3.000.000,00 kuna.

Naknada za korištenje općekorisnih funkcija šuma će se plaćati u visini 0,0265% od ukupnog prihoda ili ukupnih primitaka (jednako kao i sada), a poslove obračuna i naplate naknade će obavljati Financijska agencija u ime Ministarstva.


Do stupanja na snagu novog Zakona o šumama i dalje je propisana obveza plaćanja ove naknade tromjesečno:
1. za razdoblje 1. siječnja – 31. ožujka, do 30. travnja;
2. za razdoblje 1. travnja – 30. lipnja, do 30. lipnja;
3. za razdoblje 1. srpnja – 30. rujna, do 30. rujna;
4. za razdoblje 1. listopada – 31. prosinca, do 31. prosinca.
Konačni obračun naknade obavlja se za razdoblje 1. siječnja – 31. prosinca, a obveznik ga dostavlja Ministarstvu poljoprivrede na Obrascu OKFŠ.

  • Račun za uplatu HR1210010051863000160, model HR68, poziv na broj 5126 – OIB (uplatitelja)”

Tekst je u cijelosti preuzet s portala Mišljenja.hr

 

Od 1. siječnja 2019. nema Obrasca OKFŠ, a većina poduzetnika je oslobođena od plaćanja naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma