Članarina turističkoj zajednici plaća se po stopi određenoj prema skupini djelatnosti i razredu turističkog mjesta.

Način razvrstavanja pravnih i fizičkih osoba u skupine prema djelatnostima, o kojima ovisi primjena stope za obračun članarine, propisana je Zakonom o članarinama u turističkim zajednicama (Nar. Nov. 152/08, 88/10 i 110/15).

Turistička mjesta razvrstana su na A, B, C i D razrede.

Fizičke i pravne osobe koje pružaju usluge smještaja spadaju u prvu skupinu i, ovisno o razredu u koji su razvrstane, od 01.01.2017. godine plaćaju članarinu prema sljedećim stopama:

A B C D
Prva skupina 0,16150 0,14858 0,12920 0,11628

U koji je razred razvrstano vaše naselje možete provjeriti na sljedećem linku: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_10_122_3020.html

Obračun članarine turističkoj zajednici podnosi se do kraja veljače tekuće godine za prethodnu godinu, na obrascu TZ i popunjava se na temelju podataka iskazanih u knjizi evidencije prometa, uz obračun stope za određenu skupinu djelatnosti prema odgovarajućem turističkom razredu. Članarina se uplaćuje u korist računa grada/općine, odnosno turističkog mjesta u kojemu se nalazi sjedište turističke zajednice.

Nadzor nad obračunom i uplatom članarine obavlja nadležna ispostava Porezne uprave. Ono što možda niste znali je da će vam nakon prve godine poslovanja i nakon predaje prvog obrasca TZ, ukoliko vam ukupni godišnji prihodi prelaze 60.000,00 kuna, Porezna uprava razrezati predujmove članarine turističkoj zajednici koje ste dužni plaćati mjesečno i koji dospijevaju posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec. Iznos predujma utvrđuje se na način da ukupan iznos obveze za članarinu prethodne godine podijelite sa 12.

Što to znači za vas? Ukoliko vam je obveza za članarinu turističkoj zajednici za 2018. godinu iznosila 180,00 kuna, Porezna uprava će vas svaki mjesec u 2019. godini zadužiti za 15,00 kuna, što znači da ćete i tijekom cijele 2016. godine morati uplatiti ukupno još 180,00 kuna na ime predujmova članarine. Za uplaćeni iznos predujmova umanjit ćete, naravno, obvezu za 2019. godinu.

Ukoliko ne plaćate predujmove članarine turističkoj zajednici za koje Vas je zadužila Porezna uprava, a zatreba vam potvrda o nepostojanju duga, možete se naći u problemima. Naime, takvu potvrdu nećete moći ishodovati sve do podmirenja ukupnog iznosa zaduženih predujmova. I naravno da ćete morati platiti i zatezne kamate na nepravodobno plaćene predujmove, a one teku i obračunavaju vam se automatski svaki dan.

Za iznajmljivače – plaćanje članarine TZ za 2018. godinu