1. korak – definiranje ciljeva – definirajte kratkoročne i dugoročne ciljeve koje želite postići.

2. korak – prikupljanje podataka – utvrdite minimalne troškove za realizaciju željenog te iznos i način ostvarivanja prihoda.

3. korak – analiza trenutne situacije i pronalaženje rješenja – zamolite knjigovođu za podatke pomoću kojih ćete analizirati sve troškove i prihode kako biste utvrdili kolikim budžetom raspolažete. Ako su prihodi veći od rashoda, imate mogućnost štednje ili investiranja u nove projekte. Ako je dobiveni rezultat negativan, odnosno ako su prihodi manji od rashoda, možete uštedjeti smanjenjem troškova koji su vam manje važni ili, što je još bolje, pronaći način kako povećati prihode.

4. korak – predstavljanje plana – poželjno je plan predstaviti kolegama i zaposlenicima te i njih uključiti u realizaciju.

5. korak – primjena plana – ovo je najteži korak u kojem se treba pridržavati svega planiranog. U sklopu ovog koraka poduzetnici moraju biti vrlo disciplinirani.

6. korak – praćenje realizacije – sve planirano potrebno je nadzirati kako biste utvrdili ostvaruju li se kratkoročni i dugoročni ciljevi. Ako je došlo do odstupanja poželjno je napraviti rebalans kojim ćete plan prilagoditi trenutnoj situaciji.

Pravovremeno i realno planiranje temelj je financijske stabilnosti vašeg poslovanja. Razgovarajte o svojim ciljevima sa knjigovođom i suradnicima te uvažite i njihove prijedloge i postupajte oprezno s financijama.

Šest koraka do financijske stabilnosti
Tagged on: