I. POSLOVNI PRIHODI: ostali poslovni prihodi

  1. Ostali poslovni prihodi: napunjene baterije, brži i kvalitetniji daljnji rad

II. POSLOVNI RASHODI:  materijalni troškovi, troškovi osoblja

1. Materijalni troškovi: gorivo

2. Troškovi osoblja: plaćeni neodrađen dan (bez naknade za trošak prijevoza, naravno)

III. FINANCIJSKI PRIHODI: Prihodi od ulaganja u poduzetnika

IV. FINANCIJSKI RASHODI: nema ih

V. UKUPNI PRIHODI: pune baterije, povećana efektivnost, zadovoljnije stranke

VI. UKUPNI RASHODI: neznatni u odnosu na prihode

VII. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA: dobit

  1. Dobit prije oporezivanja: neprocjenjiva

VII. POREZ NA DOBIT: nema ga zbog prenesenog gubitka iz prethodnih razdoblja

 

BILJEŠKE UZ RAČUN DOBITI I GUBITKA:

Opće informacije

Ove su bilješke sastavljene za utvrđivanje dobiti i gubitka uzimanja slobodnog dana usred tjedna.

Bilješka 1. Značajne računovodstvene politike

Račun dobiti i gubitka prezentiran je u skladu s važećim propisima. Financijski izvještaj sastavljen je na osnovi nastanka poslovnog događaja te pruža informacije o dobiti i gubitku u skladu s kriterijima priznavanja temeljem prošlih transakcija, pri čemu su uvažena obilježja razumljivosti, pouzdanosti i važnosti.

Bilješka 2. Poslovni prihodi

Prihodi su povećanja ekonomskih koristi u obliku priljeva ili povećanja imovine ili smanjenja obveza, kada ti prihodi imaju za posljedicu povećanja kapitala. Mjere se po fer vrijednosti primljene naknade ili potraživanja i iskazuju za umanjeni PDV.

Koristi od uzimanja slobodnog dana usred tjedna su u ovom slučaju bile brojne: nakon preseljenja u novi prostor pod teškom virozom koju bi većina preležala, nakon odrađenih završnih te odrađenih i predanih svih PDV-a, i to već u utorak 17.-og (sve u istom mjesecu), došla je i ta srijeda, a s njom i onaj osjećaj kad ti je svega dosta. Najbolje je rješenje bilo uzeti slobodan četvrtak te napuniti baterije za brži kvalitetniji daljnji rad.

Unatoč slobodnom danu, primljen je jedan poziv iz Porezne uprave te nekoliko poziva od klijenata – sve uspješno odrađeno telefonskim putem!

Bilješka 3. Poslovni rashodi

Poslovne rashode čine promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda, materijalni troškovi, troškovi osoblja, amortizacija, ostali troškovi, vrijednosna usklađenja, rezerviranja i ostali poslovni rashodi. Za uzimanje slobodnog dana usred tjedna ostvareni su rashodi za gorivo te trošak plaće za neodrađeni radni dan. Također, nekolicinu izvoda i računa bit će potrebno proknjižiti idući dan što će rezultirati povećanim obimom posla u petak ali kako sve knjižimo dnevno ažurno, to povećanje i neće predstavljati  poseban problem.

Bilješka 4. Financijski prihodi

Financijski prihodi sastoje se od prihoda ulaganja u udjele poduzetnika, od ostalih dugotrajnih ulaganja i zajmova, kamata, tečajnih razlika, nerealiziranih prihoda od financijske imovine i ostalih financijskih prihoda. Za uzimanje slobodnog dana usred tjedna ostvareni su prihodi od ulaganja u poduzetnika kako bi isti bio produktivniji što će mu omogućiti ostvarivanje i ostalih prihoda.

Bilješka 5. Financijski rashodi

Financijski rashodi sastoje se od kamata, tečajnih razlika, nerealiziranih rashoda od financijske imovine, neto vrijednosnih usklađenja financijske imovine i ostalih financijskih rashoda. U ovom slučaju financijski su rashodi neznatni u odnosu na prihode.

Bilješka 6. Porez na dobit

Porez na dobit obračunava se primjenom propisane stope na poreznu osnovicu koju čini razlika između prihoda i rashoda prije obračunana poreza na dobit uvećana i umanjena prema odredbama Zakona o porezu na dobit.

Porez na dobit u ovom se slučaju obračunava po stopi od 12%, a zbog prenesenog gubitka iz prethodnih razdoblja nema obveze plaćanja poreza. Za prihode veće od 3.000.000,00 kuna porez na dobit plaća se po stopi od 18% a, iako su koristi od uzimanja slobodnog dana usred tjedna neprocjenjive, za primjenu povećane stope ipak bi trebalo ostati na godišnjem!

Račun dobiti i gubitka uzimanja slobodnog dana usred tjedna