Vrijeme je za jedan kratki blog na temu koncepta poslovnog subjekta.

Većina vas već sigurno zna da se računovodstvo vodi za poslovne subjekte, a ne za njihove vlasnike, direktore ili osobe koje su na bilo koji način povezane s njima. Pretpostavimo da je SAVA d.o.o. poslovni subjekt u vlasništvu Ive Ivića. Ako Ivo Ivić podigne 100 kuna iz SAVE d.o.o. učinke ovog povlačenja evidentirat ćemo u poslovnim knjigama poslovnog subjekta, odnosno SAVE d.o.o. Ivo Ivić će imati 100 kuna kod sebe ali će to utjecati na smanjenje njegovog kapitala u SAVI d.o.o., što znači da će nakon tog događaja njegova imovina ostati nepromijenjena ali će imovina društva biti manja za 100 kuna. Dakle, isti događaj na vlasnika će utjecati na jedan način, a na poslovni subjekt na drugi. Međutim, financijski izvještaji prikazat će utjecaj ovog događaja samo na poslovni subjekt.

Dakle, kroz dosadašnje blogove naučili smo da imovinu subjekta čine stvari koje imaju vrijednost i koje su u njegovom vlasništvu. Ukupna imovina jednaka je zbroju ukupnih obveza i kapitala iz čega proizlazi koncept dvostranog promatranja. Imovina, obveze i kapital prikazuju se u bilanci, a bilanca se sastavlja na određeni dan.

Koncept novčanog mjerenja proizlazi iz toga da računovodstveni izvještaji prikazuju samo one činjenice koje se mogu izraziti u novčanim iznosima, i samo one činjenice koje utječu na poslovni subjekt, a ne i na vlasnika ili druge osobe ovlaštene za zastupanje. To je koncept poslovnog subjekta.

 

Koncept poslovnog subjekta
Tagged on: