Slika: iStock

Vrlo često poduzetnici knjigovodstvo poistovjećuju s računovodstvom, međutim to nije isto. Tradicionalna računovodstvena struktura sastoji se od:

  • Računovodstvenog planiranja
  • Knjigovodstva
  • Računovodstvene kontrole
  • Računovodstvene analize
  • Računovodstvenog informiranja

Računovodstveno planiranje okrenuto je procesuiranju podataka u budućnosti, a njegovi rezultati jesu različiti tipovi predračuna, planskih kalkulacija ili izvještaja, planovi i sl.

Knjigovodstvo ≠ računovodstvo

Knjigovodstvo je jedno od najvažnijeg dijela računovodstva. Ono prema načelu dvojnog knjigovodstva bilježi sve nastale poslovne promjene koje ispunjavaju uvjete da budu predmet knjigovodstvene evidencije.

Ti su uvjeti:

(1) promjene trebaju nastati,

(2) trebaju biti dokumentirane ili u obliku elektroničkog zapisa,

(3) trebaju biti iskazane vrijednosno i

(4) trebaju utjecati na promjenu računovodstvenih kategorija (imovine, obveza, glavnice, prihoda, rashoda, poslovnog rezultata i njegove raspodjele.

Računovodstvena kontrola je dio računovodstva koji provjerava ispravnost i kvalitetu podataka sadržanih u rezultatima računovodstvenog planiranja i knjigovodstva.

Računovodstvena analiza povezuje rezultate procesa planiranja s rezultatima knjigovodstvene obrade (obračunima, kalkulacijama, financijskim izvještajima i sl.). Cilj analize je utvrđivanje odstupanja između projiciranih ciljeva i ostvarenih rezultata kao i utvrđivanje uzroka nastalih odstupanja.

Računovodstveno informiranje ima zadatak prezentirati korisnicima informacije koje su rezultat procesa planiranja, knjigovodstva, kontrole i analize.

Informacije se korisnicima prezentiraju temeljem godišnjih financijskih izvještaja, a zainteresirani za njih mogu biti vlasnici, uprava, banke te svi oni koji će na temelju dobivenih informacija donositi odluke vezane uz daljnje poslovanje trgovačkog društva, donosno poslovnog subjekta.

Knjigovodstvo ≠ računovodstvo
Tagged on: