novi zakon– Zakon o računovodstvu stupio je na snagu 1. 1. 2016. godine, osim Čl. 44. koji propisuje rokove za objavu podzakonskih akata – pravilnika i koji je stupio na snagu 25. 7. 2015. te Čl. 7. st. 4. koji propisuje obvezu licenciranja računovodstvenih servisa, a koji će stupiti na snagu s 1. 1. 2018. godine.

– Do 20. 7. 2015. ministar financija bio je dužan uskladiti s odredbama novog ZOR-a pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja, a FINA uskladiti sa ZOR-om elektronički oblik i format prikaza godišnjih financijskih izvještaja (niti jedno od toga do danas nije napravljeno).

– HSFI trebali su biti usuglašeni sa ZOR-om do 20. 07. 2015., a objavljeni su 4. 8. 2015. u NN 86/15. Primjenjuju ih mikro, mali i srednji poduzetnici, za razliku od velikih poduzetnika i subjekata od javnog interesa koji primjenjuju MSFI.

– Vezano za odredbu licenciranja računovodstvenih servisa za sada je poznato da će se morati licencirati sve pravne i fizičke osobe kojima će drugi poduzetnici povjeriti obavljanje računovodstvenih poslova. Poduzetnici će i dalje biti u potpunosti odgovorni za povjerene poslove kao i za nesmetano obavljanje nadzora od strane nadzornih tijela. Pretpostavlja se da je licencu potrebno steći do 31. 12. 2017., što će biti uređeno posebnim propisom te će najvjerojatnije istu biti potrebno održavati, dok se dosadašnji certifikati u smislu ZOR-a smatraju nevažećima. Prema dosadašnjim tumačenjima računovođe zaposlene u društvu za koje vode računovodstvo neće se morati certificirati.

– Uvodi se kategorija „mikro“ poduzetnika koji će imati iste obveze kao i mali te imamo nove vrijednosti za razvrstavanje na male, srednje i velike poduzetnike, dok kriteriji ostaju isti (iznos ukupne aktive, iznos prihoda, prosječan broj radnika tijekom poslovne godine).

– Knjigovodstvene isprave moraju biti vjerodostojne, uredne i potpune (kao i do sada) ali od 1. 1. 2016. za tu će vjerodostojnost svojim potpisom na ispravi jamčiti osoba ovlaštena za zastupanje poduzetnika + odgovorna osoba koju poduzetnik odredi za kontrolu vjerodostojnosti, ispravnosti i potpunosti, odnosno likvidator (ostaje problem kod poduzeća sa jednim zaposlenim, a pretpostavka je da će se moći internim aktom urediti da su osoba ovlaštena za zastupanje poduzetnika i likvidator jedna te ista osoba).

– Obvezan sadržaj knjigovodstvene isprave, uz sve što je vrijedilo do sada, bit će i potpis osobe odgovorne za poslovni događaj te oznaka konta na kojima će knjigovodstvena isprava biti proknjižena.

– Računi se od 1. 1. 2016. ne moraju potpisivati uz uvjet da su sastavljeni sukladno zahtjevima poreznih propisa i da je na njima navedeno ime i prezime osobe koja je odgovorna za njihovo izdavanje.

– Produžen je rok čuvanja knjigovodstvenih isprava pa se tako trajno čuvaju isplatne liste i analitička evidencija o plaćama za koje se plaćaju obvezni doprinosi, a 11 godina čuvaju se isprave na temelju kojih su podaci uneseni u dnevnik, glavnu knjigu i pomoćne knjige.

– Propisan je kontni plan za sve poduzetnike, ali ZOR-om nije propisan rok za objavu istog. Najkasnije s 1. 1. 2016. trebat će metodom crvenog storna preknjižiti sva salda i pojedine promete sa starih na nove propisane račune.

– Godišnje financijske izvještaje potpisuju predsjednik uprave i svi članovi uprave (direktori), odnosno svi izvršni direktori poduzetnika. Ako nema uprave, odnosno izvršnih direktora potpisuju ih osobe ovlaštene za njihovo zastupanje te su isti i odgovorni za njih, njihovo sastavljanje i javnu objavu.

– Rok za objavu godišnjih financijskih izvješća skraćen je za 2 mjeseca dok je rok za statistiku produžen za mjesec dana te se sve dostavlja FINI do 30. 4. tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.

– Obavijest o nadzoru poslovanja do 31. 12. 2015. se (osim iznimno) treba dostaviti poduzetniku najmanje 8 dana prije početka nadzora, a od 1. 1. 2016. uručuje se poduzetniku prije ili prilikom početka nadzora.

– Za prekršitelje ZOR-a propisane su prekršajne kazne u iznosu od 10.000,00 do 100.000,00 kn za poduzetnika, odnosno u iznosu od 5.000,00 do 20.000,00 kn za odgovornu osobu.

Crtice iz novog zakona o računovodstvu