U NN 57/2022, od 20.05.2022. godine, objavljen je Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, kojim se uređuje uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, pravila za preračunavanje, opskrba i zamjena gotovog novca kune za gotov novac eura, dvojni optjecaj, dvojno iskazivanje, primjena načela neprekidnosti pravnih instrumenata, proračuni, financijski planovi, poslovne knjige, financijski izvještaji i porezi u procesu uvođenja eura, nadzor nad primjenom ovoga Zakona te prekršajne odredbe.

Sukladno temeljnom načelu uvođenja eura, u postupku uvođenja primjenjuju se načelo zaštite potrošača, načelo zabrane neopravdanog povećanja cijena, načelo neprekidnosti pravnih instrumenata, načelo učinkovitosti i ekonomičnosti te načelo transparentnosti i informiranosti.

Preračunavanje cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti provodi se bez naknade, primjenom fiksnog tečaja konverzije sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje te zbog preračunavanja potrošač ne smije biti u financijski nepovoljnijem položaju nego što bi bio da euro nije uveden.

Pri preračunavanju novčanih iznosa primjenjuje se sljedeće matematičko pravilo zaokruživanja:

– ako je treća decimala manja od pet, druga decimala ostaje nepromijenjena,

– ako je treća decimala jednaka ili veća od pet, druga decimala povećava se za jedan.

Na jedinične cijene roba i usluga koje se ne iskazuju u decimalama ili se iskazuju u jednoj decimali temeljem drugih zakona ili podzakonskih akata, prilikom preračunavanja može se primjenjivati sljedeće matematičko pravilo zaokruživanja na dvije decimale, od kojih je druga decimala uvijek nula:

– ako je druga decimala manja od pet, prva decimala ostaje nepromijenjena,

– ako je druga decimala jednaka ili veća od pet, prva decimala povećava se za jedan.

Hrvatska narodna banka započinje predopskrbu banaka gotovim novcem eura, i to:

– predopskrbu euronovčanicama najranije četiri mjeseca prije dana uvođenja eura,

– predopskrbu eurokovanicama najranije tri mjeseca prije dana uvođenja eura.

Banka će za sve potrošače, bez naknade, mijenjati kune za eure 12 mjeseci od dana uvođenja eura, uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz ovoga Zakona, i to do najviše 100 novčanica kuna i najviše 100 kovanica kuna po jednoj transakciji.

Četrnaest dana od dana uvođenje eura trajat će razdoblje dvojnog optjecaja tijekom kojega će primatelj plaćanja biti dužan za plaćanje gotovim novcem kune ostatak vratiti u gotovom novcu eura. Iznimka su automati za igre na sreću, automati za zabavne igre i samoposlužni uređaji za prodaju roba i usluga, koji mogu koristiti gotov novac kune ili gotov novac eura tijekom razdoblja dvojnog optjecaja.

Prvog ponedjeljka u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojem istekne 30 dana od dana donošenja uredbe Vijeća EU-a u skladu s člankom 140. stavkom 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije kojom će biti utvrđen fiksni tečaj konverzije započinje dvojno iskazivanje i završava protekom 12 mjeseci od dana uvođenja eura. Poslovni subjekti mogu započeti dvojno iskazivati od dana stupanja na snagu ovoga Zakona. Oni su dužni dvojno iskazati cijenu robe i usluge na jasan, čitljiv, vidljiv i lako uočljiv način u euru i kuni uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz ovoga Zakona:

– u poslovnoj prostoriji na prodajnom mjestu ili na robi odnosno na cjeniku ako se radi o usluzi

– na internetskoj stranici

– u ponudi ili ugovoru na trajnom mediju

– u obavijesti koja se potrošaču daje prije ili tijekom sklapanja ugovora izvan poslovne prostorije i ugovora na daljinu

– tijekom oglašavanja u bilo kojem obliku kojim se nudi prodaja robe ili usluge

– u opomeni i drugoj obavijesti o nepodmirenom dugu koja se dostavlja potrošaču, ukupan iznos duga

– putem drugih oblika iskazivanja cijena.

Poslodavac prilikom dostave isprave o isplati plaće i drugih iznosa koji se isplaćuju radniku ima obvezu dvojnog iskazivanja svih primanja, uključujući i druge dohotke i autorske honorare.

Poslodavac je dužan visinu plaće i druge naknade utvrđene u ugovorima o radu i drugim aktima u kuni preračunati u euro uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz ovoga Zakona.

Poslovni događaji koji se odnose na razdoblje nakon dana uvođenja eura evidentiraju se u poslovnim knjigama u euru, a po potrebi i u drugoj stranoj valuti. Stanja u kuni prenesena iz poslovnih knjiga za godinu koja je prethodila godini u kojoj je uveden euro preračunavaju se u euro uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz ovoga Zakona.

Knjigovodstvena isprava izražena u kuni ili nekoj drugoj valuti koja nije euro, izdana prije dana uvođenja eura, a koja se odnosi na obračunsko razdoblje nakon dana uvođenja eura, preračunava se u euro uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz ovoga Zakona, odnosno uz primjenu tečaja eura prema toj drugoj stranoj valuti. Razlike do kojih će doći zbog primjene pravila za preračunavanje i zaokruživanje iz ovoga Zakona evidentiraju se u poslovnim knjigama u skladu s računovodstvenim standardom odnosno u skladu sa zakonima i podzakonskim propisima kojima se uređuje ovo područje.

Za dug ili dio ukupnog duga dužnika prema vjerovniku po pojedinom pravnom poslu koji je zbog primjene fiksnog tečaja konverzije i pravila za preračunavanje i zaokruživanje iz ovoga Zakona manji od jednog centa, obveza prestaje, a ta tražbina ili potraživanje odnosno taj dio ukupne tražbine ili potraživanja vjerovnika prema dužniku se otpisuje po službenoj dužnosti odnosno po sili ovoga Zakona.

I za kraj, prekršajne odredbe iznose od 20.000,00 do 100.000,00 kuna, odnosno 2650,00 do 13.270,00 eura.

Zakon o uvođenju eura kao službene valute u RH