Računovodstvo je kao jezik, a svi znamo da je svrha bilo kojeg jezika prenošenje informacija. Računovodstvene informacije nalaze se u financijskim izvještajima, a kako bi poduzetnici mogli koristiti podatke iz njih, potrebno je da ih razumiju. Cilj ovog bloga je da Vam, bez korištenja definicija i zamršenih i stručnih pojmova to i omogućimo te krećemo s objašnjenjem bilance.

 

BILANCA

Bilanca pruža financijske informacije o određenom poslovnom subjektu te prikazuje trenutačni “snimak” financijskog položaja tog subjekta na određeni dan. Svaka bilanca ima dvije strane: lijevu i desnu. Na lijevoj strani iskazana je imovina društva, a na desnoj obveze i glavnica.

IMOVINA

Da bi mogao poslovati, svakom poslovnom subjektu potrebni su novac, oprema i ostali resursi. Svi resursi koji imaju vrijednost i koji su u vlasništvu poslovnog subjekta njegova su imovina. Bilanca prikazuje stanje te imovine na određeni dan. I iako su najvrjedniji resurs svakog poslovnog subjekta njegovi zaposlenici, oni ipak nisu imovina, već su to npr. novac, oprema i ostale materijalne i nematerijalne stvari.

OBVEZE I KAPITAL

Desna strana bilance prikazuje izvore iz kojih je nabavljena imovina poslovnog subjekta. Dvije glavne vrste izvora su obveze i kapital. Obveze su dugovi poslovnog subjekta prema svima koji su ga opskrbili svojim resursima – prema dobavljačima za isporučenu robu ili obavljene usluge, prema radnicima za njihov rad, prema bankama za dane kredite, i sl.

Kapital je drugi izvor sredstava koji poslovni subjekt koristi za stjecanje svoje imovine. Uvijek se koristi jednina, dakle kapital, a ne množina – kapitali, čak i ako postoji nekoliko izvora. Kapital čine uplaćeni iznos u novcu, stvarima i/ili pravima (kod d.o.o.-a temeljni kapital iznosi 20.000,00 kuna ali može se uplatiti i veći iznos). Drugi izvor sredstava kapitala, odnosno drugi izvor iz kojega pritječu sredstva kapitala je zadržana dobit.

Nakon izmirenja obveza, ostatak imovine je potraživanje ulagača kapitala, odnosno nakon podmirenja svih obveza ostaje iznos dobiti koji se može isplatiti vlasniku ili vlasnicima poslovnog subjekta iz čega proizlazi koncept dvostranog promatranja, ali o tome više u idućem blogu.

 

 

Računovodstveno značenje bilance, imovine, obveza i kapitala