397675_21606419Sukladno Pravilniku o porezu na dohodak ali i nekim drugim izvorima prava, poput kolektivnog ugovora, ugovora o radu ili internog akta, poslodavac može neoporezivo isplatiti prigodnu nagradu ili dar svojim zaposlenicima. Ako se poslodavac odluči na isplatu, poreznim je propisima određeno do kojeg iznosa je takvu nagradu ili dar moguće isplatiti neoporezivo.

Neoporezivim primicima po osnovi samostalnog rada u 2017. godini smatraju se sljedeći iznosi što ih poslodavac ili isplatitelj plaće isplaćuje svojim zaposlenicima:

 

 1.   Potpore zbog invalidnosti radnika  – do 2.500,00 kuna godišnje
 2.   Jednokratne potpore u slučaju smrti člana uže obitelji radnika (bračnog druga, roditelja, roditelja bračnog druga, djece, drugih predaka i potomaka u izravnoj liniji, posvojene i udomljene djece i djece na skrbi te punoljetne osobe kojoj je porezni obveznik imenovan skrbnikom prema posebnom zakonu) – do 3.000,00 kuna
 3.  Potpore zbog neprekidnog bolovanja radnika dužeg od 90 dana. Razdoblje bolovanja duže od 90 dana ne mora se odnositi na jednu kalendarsku godinu – do 2.500,00 kuna godišnje
 4.  Prigodne nagrade (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.) – do 2.500,00 kuna godišnje
 5.  Nagrade radnicima za navršenih 10 godina radnog staža – do 1.500,00 kuna
 6.  Nagrade radnicima za navršenih 15 godina radnog staža – do 2.000,00 kuna
 7.  Nagrade radnicima za navršenih 20 godina radnog staža – do 2.500,00 kuna
 8.  Nagrade radnicima za navršenih 25 godina radnog staža – do 3.000,00 kuna
 9.  Nagrade radnicima za navršenih 30 godina radnog staža – do 3.500,00 kuna
 10.  Nagrade radnicima za navršenih 35 godina radnog staža – do 4.000,00 kuna
 11.  Nagrade radnicima za navršenih 40 godina radnog staža i svakih narednih 5 godina radnog staža – do 5.000,00 kuna
 12. Otpremnine zbog poslovno ili osobno uvjetovanog otkaza – do 6.500,00 kuna za svaku navršenu godinu rada kod poslodavca
 13. Otpremnine prilikom odlaska u mirovinu – do 8.000,00 kuna
 14. Dar djetetu do 15 godina starosti – do 600,00 kuna
 15. Potpore za novorođenče – do 3.326,00 kuna
 16. Dar u naravi – do 400,00 kuna godišnje
 17. Potpora djetetu za školovanje – do 1.750,00 kuna mjesečno, do 15. godine života, odnosno do završetka osnovnog obrazovanja
 18. Stipendije učenicima za redovito školovanje na srednjim, višim i visokim školama i fakultetima u zemlji i inozemstvu – do 1.750,00 kuna mjesečno

 

Ako se prigodna nagrada (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.) isplaćuje radniku koji radi istovremeno kod dva ili više poslodavca u poreznom razdoblju za koje se prigodna nagrada isplaćuje ili je tijekom poreznog razdoblja imao zasnovan radni odnos kod dva ili više poslodavca, radnik je obvezan prije isplate prigodne nagrade svakom poslodavcu podnijeti pisanu izjavu u kojoj će navesti je li kod drugog poslodavca ostvario isplatu prigodne nagrade za to porezno razdoblje, u kojem iznosu i je li po toj osnovi obračunan i uplaćen predujam poreza na dohodak.
U slučaju da je prigodna nagrada već isplaćena u poreznom razdoblju, neoporezivo se može isplatiti samo razlika do propisanog neoporezivog iznosa.

Isplata prigodne nagrade može se obaviti u naravi ili u novcu na tekući ili žiro račun radnika ali i u gotovini.


Sukladno Ovršnom zakonu od ovrhe su, do propisanog neoporezivog iznosa, izuzeti :

 • dar za djecu do 15. godine života,
 • potpore za novorođenče,
 • potpore zbog invalidnosti radnika i neprekidnog bolovanja duljeg od 90 dana,
 • potpora za slučaj smrti radnika i smrti člana uže obitelji radnika.

Takve neoporezive isplate mogu se obaviti i radnicima koji više nisu u radnom odnosu kod poslodavca, ali samo pod uvjetom da je odluka o isplati donesena prije raskida ugovora o radu i da isplata nije izvršena zbog opravdanog razloga, likvidnosti i sl.

 

 

 

 

 

Isplata neoporezivih primitaka po osnovi nesamostalnog rada
Tagged on: